Terms and Conditions

×

Autocamper parking is only allowed for Autocamper up to 8 meters

Handelsbetingelser
VILKÅR, BAGGRUND OG FORMÅL

INDLEDNING
Parkering på CPH Autocamp er kun tilladt med gyldig P-tilladelse fra www.cphautocamp.dk. Parkering kun tilladt i afmærkede båse for autocampere. Parkering på brand- og kørevej forbudt. Dit registreringsnummer bruges ved betaling på www.cphautocamp.dk

Vilkår gælder alle. Parkering foregår på eget ansvar. Området er videoovervåget. Ventilkontrol kan udføres. Området kontrolleres af Royal Parking. Området drives efter privatretlige regler. Overtrædelser af bestemmelserne kan medføre kontrolgebyr jf. skiltning på pladsen.

CPH Autocamp har udviklet en tjeneste for betaling af parkering via abonnement ved brug af en website.

Tjenesten lader bilister betale parkering ved hjælp af sin mobiltelefon eller computer. Parkeringens længde og køretøjets nummerplade bliver registreret hos CPH Autocamp.

Kontrol af betaling sker ved, at parkeringsvagten benytter en mobilterminal eller liste for at afgøre parkeringens status. Brugsanvisning for tjenesten findes på www.royalparking.dk. Tjenesten vil kunne benyttes på områder, som skilter med Royal Parking, og som angivet på www.royalparking.dk. Tjenesten kan kun benyttes, når de mobile netværk er tilgængelige.

Betaling for parkering via andre betalingsløsninger end dem tilbudt af CPH Autocamp er CPH Autocamp uvedkommende.

PARTER
Alle juridiske enheder og myndige personer kan abonnere på CPH Autocamp’s tjeneste.

BESTILLING AF ABONNEMENT
Bestilling af abonnement sker ved at afgive kundeoplysninger skriftligt på www.cphautocamp.dk, via CPH Autocamps website. Det er kundens ansvar, at de korrekte brugeroplysninger og registreringsnumre altid er registreret i CPH Autocamp-systemet.

CPH Autocamp fraskriver sig ethvert ansvar relateret til indtastningsfejl under registreringen uanset registreringsmetode. CPH Autocamp fremsender en bekræftigelse på oprettelsen af abonnementet umiddelbart efter denne er foretaget.

Såfremt kunden ikke inden 7 dage har reklameret over de registrerede oplysninger betragtes de som korrekte.

Alle kunder vil blive kreditvurderet, og kunder giver ved videregivelsen af oplysningerne tilladelse til indhentning af kreditoplysninger hos kreditoplysningsbureauer. I særlige situationer kan indbetaling af et depositum være nødvendigt for aftalens indgåelse, og CPH Autocamp kan fastsætte kreditgrænser for de enkelte kunder. Depositum forrentes ikke. Dersom kunden ikke findes tilstrækkelig kreditværdig, kan CPH Autocamp afvise kunden. CPH Autocamp kan også på andet sagligt grundlag afslå en bestilling.

Et abonnement gælder for abonnenten med vedkommendes mobiltelefonnummer. En abonnent kan disponere over flere biler. Disse biler skal være registrerede i CPH Autocamps database. Kunden har ret til at fortryde aftalen, såfremt der sendes en skriftlig meddelelse til kundeservice senest 14 dage efter aftalen er indgået.

STORE EVENTS
Royal Golf Center a/s forbeholder sig ret til med rimelig varsel at benytte hele pladsen under store event på Royal Golf Center. Abonnent kompenseres kun pr. døgn og med et beløb der er den gennemsnitlige døgnpris på det enkelte abonnement. Der anvises ikke andre parkeringsmuligheder i perioden.

ÆNDRINGER
Kunden er forpligtet til at meddele adresseændringer, ændringer af mobiltelefonnummer, ændringer i bilpark eller registreringsnummer, ændringer i kreditkortoplysninger samt andre forhold, som er af betydning for aftaleforholdet, til CPH Autocamp uden ugrundet ophold.

KUNDENS BETALINGSANSVAR
Kunden er ansvarlig for betaling af parkeringsafgiften, samt brug af tjenesten. Ansvaret omfatter også andres brug af kundens abonnement, herunder uvedkommendes brug, såfremt det ikke kan påvises, at uvedkommendes brug er muliggjort gennem uagtsomhed fra CPH Autocamps side. Kunden vil månedligt modtage en opgørelse for parkeringsabonnement.

Dersom kunden mener, opgørelsen er fejlagtig, skal der klages skriftligt til CPH Autocamp inden betalingsfristens udløb. Mens klagen behandles skal det omstridte beløb ikke betales.

PRISER
Kunden betaler abonnementsprisen. Udover dette betaler kunden for brug af tjenesten udover den indeholdte parkeringstid i henhold til de til enhver tid skiltede priser på www.cphautocamp.dk. Abonnementet faktureres forud. CPH Autocamp er ikke forpligtet til at informere om ændringer i parkeringsselskabets parkeringstariffer.

Hos CPH Autocamp betaler kunden et fast abonnement.

For parkering udover de i abonnementet inkluderede p-enheder betales via kreditkortopkrævning, den til enhver tid gældende takst på det pågældende p-areal, prisen vil fremgå på www.cphautocamp.dk. Alle priser er tilgængelige på www.cphautocamp.dk.

ANSVAR OG FEJLSITUATIONER
Tjenesten er afhængig af, at de mobile netværk er tilgængelige ved start og afslutning af parkeringen. Dette betyder at kunden må sikre sig at parkering faktisk er hos CPH Autocamp.
Parkering er først gyldig, når der bliver bekræftet.

Det er brugerens ansvar at der parkeres med korrekt bil. Parkeres der med forkert nummerplade, kan dette resultere i en parkeringsafgift, som ikke annulleres.

Hvis brugeren ikke får startet parkering med brug af CPH Autocamp, er brugeren forpligtet til at benytte alternative betalingsformer. Brugeren er ikke under nogen omstændigheder fritaget fra sin pligt til at betale for sin parkering med gyldig betalingsmiddel.

CPH Autocamps tjeneste kan kun anvendes på parkeringspladser, -områder og -zoner, som er opført og som er udstyret med Royal Parkings skiltning på parkeringspladsen. Royal Parking-kunder skal følge regler og bestemmelser.

Hvis korrekt betaling har fundet sted, vil parkeringstransaktionen være registreret i CPH Autocamps database. Hvis brugeren alligevel bliver opkrævet tillægsafgift, gebyr eller lignende, vil CPH Autocamp på opfordring fra kunden attestere transaktionen overfor P-administratorerne.

CPH Autocamp vil ikke under nogen omstændigheder være ansvarlig for betaling af kontrolafgifter, gebyrer eller lignende, som kunden er blevet påført.

Før en fejl meldes til CPH Autocamp, bør brugeren undersøge, om fejlen skyldes brugerens eget udstyr. Kunden mister sin ret til at gøre en mangel gældende hvis han ikke giver CPH Autocamp besked om manglen inden 60 dage efter han har opdaget eller burde have opdaget manglen.

Kunden skal friholde CPH Autocamp for alle skader som følge af konflikter mellem kunden og kreditkortvirksomheden eller mobiltelefonoperatøren.

ANSVARSBEGRÆNSNING
CPH Autocamp er ikke ansvarlig for skader eller tab, hvis:

 • Et parkeringsselskab ikke accepterer CPH Autocamp som betalingsmiddel
 • En teknisk funktion, som giver besked om, hvad der skal betales til et parkeringsselskab, er ude af funktion,
 • Et GSM-netværk eller tilknyttede driftsformer ikke har fungeret,
 • En GSM-telefonoperatør har ændret telefontjenesten, så en betaling via CPH Autocamp ikke er mulig.
 • Tjenesten er blevet suspenderet af årsager, der er dokumenteret falske, men CPH Autocamp havde på tidspunktet for suspensionen grund til at tro det, og dette var grunden til handlingen.
 • CPH Autocamp har ikke noget ansvar for, at kunden parkerer sin bil i overensstemmelse med de love og bestemmelser, der foreskrives af parkeringsselskabet.

Ingen af parterne skal være erstatningsansvarlige for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art, og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter aftalens indgåelse og ligger uden for parternes kontrol, herunder:
Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, servernedbrud væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes en part samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

Den part, som ønsker at påberåbe sig fritagelse fra opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til den i ovenstående anførte undtagelsesbestemmelse, skal straks underrette den anden part skriftligt om indtræden og ophør af enhver force majeure-situation og anvende alle rimelige midler til at afbøde følgevirkningerne af det pågældende forhold for den anden part.

En berettiget fritagelse i henhold til ovenstående fritager den svigtende part for erstatningsansvar og andre kontraktlige sanktioner og udskyder endvidere tidspunktet for opfyldelsen heraf med en rimelig periode. Ved afgørelse af, hvad der i denne forbindelse er en rimelig periode, skal der tages højde for den svigtende parts evne til at genoptage opfyldelse af aftalen på trods af forsinkelsen. Indtil aftaleydelserne genoptages, kan den anden part suspendere sin egen aftaleopfyldelse.

KUNDENS MISLIGHOLDELSE
Ved betalingsmisligholdelse vil CPH Autocamp sende rykkerskrivelser i henhold til rentelovens til enhver tid gældende bestemmelser. Ved betalingsmisligholdelse vil kunden blive pålagt rykkergebyr, og forsinkelsesrente efter til enhver tid gældende lovgivning. /react-text.

Hvis kunden ikke har registreret et gyldigt betalingskort hos CPH Autocamp suspenderes muligheden for at benytte servicen. CPH Autocamp kan også lukke tjenesten, hvis kundens kreditgrænse er oversteget, eller hvis kunden misbruger tjenesten.

Hvis kunden afregner med et kreditkort, og annullerer det træk, CPH Autocamp har foretaget af kundens omkostninger for brug af tjenesten, på kundens kreditkort, uden først at kontakte CPH Autocamp, anses det som væsentlig misligholdelse. Dette gælder også hvis kunden ved kortfornyelse ikke meddeler CPH Autocamp de nye kortdata. Det er kundens ansvar at afgive nye kreditkortoplysninger mindst en (1) måned inden kreditkortet udløber.

CPH Autocamp kan med øjeblikkelig virkning hæve aftalen ved væsentlig mislighold fra kundens side.
CPH Autocamp forbeholder sig endvidere ret til at videregive oplysninger til et kreditoplysningsbureau, hvis kunden ikke opfylder betalingsvilkårene.

TVISTER
Tvister mellem kunden og CPH Autocamp skal søges løst i mindelighed.

Alle køb og andre transaktioner foretaget af forbrugere på CPH Autocamps hjemmeside er omfattet af dansk ret og reglerne om forbrugerbeskyttelse. Alle køb og andre transaktioner foretaget af erhvervsdrivende på CPH Autocamps hjemmeside er omfattet af dansk lov.

Dersom sagen ikke lader sig løse mindeligt, kan en tvist mellem forbrugere og CPH Autocamp indbringes for Forbrugerstyrelsen eller de danske domstole. Rette værneting i tvister mellem forbrugere og CPH Autocamp skal være retten ved forbrugerens bopæl eller CPH Autocamps hjemsted.

Rette værneting i tvister mellem erhvervsdrivende og CPH Autocamp er retten ved CPH Autocamp A/ S hjemsted.

FORTRYDELSE
Der er 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor aftalen indgås. Hvis du fortryder, bedes du kontakte vores kundeservice på telefon 72 40 60 60 eller via e-mail på, med meddelelse herom. Hvis du fortryder dit abonnement, betaler du udelukkende for den parkeringstid du har benyttet, uden nogen form for gebyr.

Efter at have modtaget meddelelse om din fortrydelse, sender vi en mail om den videre proces.

OPSIGELSE
Nærværende abonnementsaftale løber til den opsiges. Kunden kan til enhver tid opsige nærværende abonnementsaftale. Opsigelsesvarsel er løbende måned plus 30 dage. Eventuel opsigelse skal meddeles skriftligt til CPH Autocamp. Aftalen kan opsiges af CPH Autocamp ved kundens væsentlige misligholdelse.

ÆNDRINGER AF AFTALEBESTEMMELSER
Aftaler og betingelser kan ændres/ophøre som følge af offentlige pålæg, forskrifter eller andre forhold, som CPH Autocamp ikke kan bære ansvaret for. Parterne er i sådanne tilfælde fritaget for deres forpligtelser.

Der kan laves ændringer i nærværende abonnementsaftale, hvis der på grund af offentlige pålæg, forskrifter eller andre udenforstående forhold, som CPH Autocamp ikke kan bære ansvaret for, skulle medføre behov for dette.

Begge parter er bekendt med, at udviklingen inden for mobile betalinger ændrer sig hurtigt.
CPH Autocamp kan til enhver tid (i) ændre vilkårene for denne abonnementsaftale, og/eller (ii) ændre en del af de tjenester, der fremgår heraf. Sådanne ændringer vil være bindende og træder i kraft tredive (30) dage efter offentliggørelse af ændringen på CPH Autocamps hjemmeside eller ved underretning til kunden via e-mail.

Hvis kunden ikke vil acceptere ændringerne, kan aftalen opsiges efter ovenstående vilkår for opsigelse.

Hvis kunden fortsætter med at benytte CPH Autocamps tjenester efter en sådan ændring, accepterer kunden at overholde og være bundet deraf.

REKLAMATION
Såfremt kunden oplever problemer med produktet, bedes kunden sende en beskrivelse af problemet til CPH Autocamp via e-mail på til eller per post til Center Boulevard 4, DK-2300 København S.

Efter modtagelse af reklamationen sender CPH Autocamp en e-mail til kunden med oplysninger om den videre proces.

PERSON- OG DATAPOLITIK
Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (person- datapolitik)

For at kunden kan indgå aftale med CPH Autocamp på www.cphautocamp.dk, har CPH Autocamp brug for følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Registreringsnr.

CPH Autocamp foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen eller tjenesteydelsen til kunden.

Personoplysningerne registreres hos CPH Autocamp og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer CPH Autocamp, at det altid sker ved afgivelse af kundens udtrykkelige samtykke, således at kunden er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de relevante medarbejdere hos CPH Autocamp har adgang til de oplysninger, der registreres om kunden.

Den dataansvarlige på www.cphautocamp.dk er. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til hjemmesiden www.cphautocamp.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og CPH Autocamp registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos CPH Autocamp har kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Kunden har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om kunden, jf.
Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til CPH Autocamp via e-mail. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan kunden bruger hjemmesiden, så vi kan forbedre den både for den enkelte kunde og for andre kunder. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du CPH Autocamps brug af cookies.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din internet browser.

LOGSTATISTIK
Vi bruger en logstatistik på www.cphautocamp.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende der er på hjemmesiden, hvor de kommer fra og hvor på hjemmesiden det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere www.cphautocamp.dk.

CPH Autocamp – 24. april 2019